Privacy Statement

Privacyverklaring
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van PonyparkCity, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een boeking bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Wie zijn wij?
PonyparkCity zet zich in om u een perfecte vakantie te bezorgen. De volgende entiteit is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van uw persoonsgegevens:

Recreatiepark Collendoorn B.V.
Doozemansteeg 1
7798 CN Collendoorn
KVK Nummer: 05031661
Vestigingsnummer: 000019019262

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een perfecte vakantie te bezorgen. Graag bouwen wij een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn en u aanbiedingen kunnen doen op basis van uw interesses of boekingsverleden.

Bij het maken van een boeking voor een vakantie-arrangement
Wanneer u een boeking maakt voor een van de door ons aangeboden vakantiehuizen registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om het vakantiehuis aan u ter beschikking te stellen.

Boekingsgegevens
Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld het type vakantiehuis, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

NAW-gegevens
Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting.

Telefoonnummer en e-mailadres
De bevestiging van uw boeking ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres, net als informatie over het park. Mochten wij kort voor uw verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij u op.

Geboortedatum
Boekingen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Door het opgeven van uw geboortedatum kunnen wij controleren of u bevoegd bent om een boeking te maken.

Bankrekeningnummer
De betaling voor uw boeking kunt u voldoen via onze beveiligde betaalomgeving of middels een overschrijving. Indien u met een creditcard wilt betalen, worden uw gegevens doorgestuurd naar onze de financiële instelling die de betaling verwerkt. Wij hebben nooit inzage in uw creditcardgegevens, maar kunnen wel zien dat u heeft betaald met een creditcard.

Mijn Omgeving
Nadat u een vakantie bij ons heeft geboekt, kunt u een persoonlijke ‘Mijn Omgeving’ activeren. Met ‘Mijn Omgeving’ kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen. Hiervoor registreren wij de gegevens die u heeft opgegeven bij het maken van de boeking. Ook is in ‘Mijn Omgeving’ uw boekingsverleden terug te zien.

Contact met onze medewerkers
Onze afdeling Reserveringen staat u graag te woord in het geval dat u een vraag heeft over uw boeking of uw verblijf. Wij bieden u hiervoor diverse contactmogelijkheden.

Online contact
Bij een vraag via social media worden uw naam, e-mailadres en de inhoud van het gesprek geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat u een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken.

Telefonisch contact
Telefoongesprekken kunnen wij opnemen voor kwaliteitscontroles en trainingsdoeleinden. De opnames worden voor een korte periode bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Wanneer u contact opneemt met de Afdeling Reserveringen kunnen een aantal controlevragen aan u gesteld worden om er zeker van te zijn dat uw gegevens niet bij iemand anders terecht komen.

Bij het indienen van een klacht
Indien u onverhoopt een klacht heeft, kunt u deze indienen bij de receptie. Wij registreren dan uw naam en de inhoud van uw klacht, zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

In het kader van onze marketingactiviteiten
Nieuwsbrieven
Nadat u een boeking heeft gemaakt bij PonyparkCity, gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van onze (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven versturen wij maximaal 4 keer per jaar. Als u een nieuwsbrief van ons ontvangt, kunnen wij zien of u de nieuwsbrief heeft ontvangen, of u de nieuwsbrief heeft geopend en of u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt. Via een link in de nieuwsbrief kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Advertenties op andere platforms
Wanneer u de website van PonyparkCity bezoekt, maken wij gebruik van cookies om u gepersonaliseerde advertenties te laten zien op andere websites. In onze Cookie Policy leest u hier meer over.

Gebruik website
Als u gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt, uw IP-adres en de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die u gebruikt. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. PonyparkCity is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht? PonyparkCity maakt op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij naar onze Cookie Policy voor meer informatie hierover.

Analyses ten behoeve van managementinformatie
Gegevens als de provincie en het land waar u woonachtig bent alsmede uw gezinssamenstelling kunnen tot slot gebruikt worden voor het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie. Uw gegevens zijn dan echter volledig geanonimiseerd en niet te herleiden tot u als persoon.

Cameratoezicht
Voor de veiligheid van onze medewerkers, gasten en de eigendommen op onze parken hebben wij op een aantal plekken beveiligingscamera’s geplaatst. Alle camera’s zijn op voor u zichtbare plekken geplaatst.

Foto’s
Het kan voorkomen dat wij tijdens activiteiten op onze park foto’s en/of video’s willen maken van u of uw kinderen en deze foto’s/video’s op Social Media, websites of drukwerk willen plaatsen. Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het park bevindt, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto staat die genomen werd voor afbeelding in een PonyparkCity publicatie, wordt diens instemming met het gebruik van de foto in de publicatie vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.

Grondslagen
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het aangaan van een huurovereenkomst. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en PonyparkCity..

Gerechtvaardigde belangen
Voor verwerking van uw gegevens voor het kunnen versturen van enquêtes en het uit kunnen voeren van onderzoeken bestaat een gerechtvaardigd belang van PonyparkCity. Op deze manier zijn wij namelijk in staat om onze diensten continu te blijven verbeteren. Verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van onze nieuwsbrieven of het laten zien van gerichte advertenties wordt door ons gedaan met het oog op direct marketing. Wij verwerken uw gegevens bij contactmomenten met een van onze medewerkers, zodat wij in staat zijn om uw vragen, klachten of opmerkingen in behandeling te kunnen nemen en u snel van een antwoord te kunnen voorzien. Daarnaast stelt ons dit in staat om een duurzame relatie met u op te bouwen. De camera’s op onze parken zijn noodzakelijk voor het waarborgen van de veiligheid van onze medewerkers, de veiligheid van onze gasten en het beschermen van onze eigendommen.

Wettelijke verplichtingen
Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registreren in het nachtregister.

Toestemming
Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?
De verplichte aangifte toeristenbelasting doen wij op basis van de door u doorgegeven gegevens. Het kan zijn dat de gemeente een controle wil laten uitvoeren op de aangifte. Wij dienen de gemeente op dat moment inzage te verstrekken in een aantal van uw persoonlijke gegevens. Welke gegevens dit zijn, hangt af van de eisen van de betreffende gemeente. In ieder geval zal de inzage worden beperkt tot uw naam, postcode, woonplaats, geboortedatum, gezinssamenstelling, aankomstdatum en vertrekdatum. Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Voor het laten zien van gerichte advertenties op social media kan u e-mailadres worden doorgegeven aan het betreffende social media kanaal. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan derde partijen. Zo kan de Belastingdienst alle gegevens bij ons opvragen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.

Gegevens met betrekking tot de met u gesloten overeenkomst
Financiële gegevens
Onze financiële administratie bewaren wij 10 jaar. Dit betekent dat al uw gegevens en documenten die betrekking hebben op financiële transacties tussen u en PonyparkCity nog 10 jaar na uw verblijf bewaard blijven.

Gegevens die wij registreren tijdens contactmomenten
Contactmomenten met onze Afdeling Reserveringen via de chat worden verwijderd binnen veertien dagen na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang kan zijn voor uw boeking of eventuele toekomstige boekingen. Aan u verzonden of door ons ontvangen e-mailberichten en door u ingediende klachten bewaren wij maximaal 10 jaar.

Reviews
Uw reviews die op onze websites zijn geplaatst, bewaren wij maximaal 2 jaar nadat de review is geplaatst.

Camerabeelden
Camerabeelden bewaren wij maximaal 30 dagen.

Gegevensverwerking met uw toestemming
Persoonsgegevens die wij verwerken met uw toestemming bewaren en verwerken wij tot het moment dat u uw toestemming weer intrekt.

Waar slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden opgeslagen op Europees grondgebied. Voor een juiste werking van ons CRM systeem zijn subverwerkers ingeschakeld. De subverwerkers handelen enkel en alleen in opdracht van PonyparkCity en pas op het moment dat de betreffende subverwerkers voldoende waarborgen hebben getroffen voor wat betreft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. De passende waarborgen bestaan uit bindende bedrijfsvoorschriften, goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en de EU-US Privacy Shield.

Wat zijn uw rechten?
Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering
Als uw persoonsgegevens door PonyparkCity verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. U heeft tevens het recht om uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan het e-mailadres: info@ponyparkcity.nl. U kunt uw verzoek ook schriftelijk verzenden naar PonyparkCity, Postbus 415, 7770 AK Hardenberg. PonyparkCity zal binnen een maand op uw verzoek reageren. Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van PonyparkCity thuishoren, dan kunt u PonyparkCity vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e-mail)adres of postadres gebruiken. Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Recht op het intrekken van toestemming
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (info@ponyparkcity.nl) of brief te sturen (PonyparkCity, Postbus 415, 7770 AK Hardenberg). Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op!

Plattegrond

Adres & Route

PonyparkCity
Doozemansteeg 1
7798 CH Collendoorn
Nederland